Competenţe comune informatice – septembrie

In cadrul cursului de „Competenţe comune informatice” care s-a desfăşurat pe perioada 23.09.2014 – 06.10.2014 au fost înscrise 8 persoane din judeţul Timiş. Cursul este parte a proiectului ,,PROJOB — Măsuri active de stimulare a forţei de muncă în Regiunea de Vest – POSDRU/131/5.1/G/125380″, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 şi implementat de către Fundaţia Serviciilor Sociale Bethany, Universitatea „Tibiscus” din Timişoara şi Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Timiş. Programul de formare s-a derulat în localitatea Timişoara, Judetul Timiş, în incinta Facultăţii de Calculatoare şi Informatică Aplicată a Universităţii „Tibiscus” din Timişoara, Str. Lascăr Catargiu nr 6, 300559.

Pregătirea teoretică şi practică a beneficiarilor a constat în 24 de ore, cu un total de 8 ore de curs şi 16 ore de aplicatii practice, împărţite în câte 4 ore pe zi, timp de 6 zile, astfel: 23.09 (10-14), 25.09 (10-14), 26.09 (10-14), 30.09 (10-14), 02.10 (10-14), 03.10 (10-14). Beneficiarii au fost prezenţi la toate orele de pregătire teoretică şi practică şi au fost foarte interesaţi să acumuleze noi cunoştinţe în domeniu.

Au finalizat formarea toţi cei 8 cursanţi şi au absolvit programul de formare, prin participarea și promovarea evaluării finale.

Echipamentele IT necesare formării au fost puse la dispoziţie de unitatea de învăţământ în care s-a desfăşurat formarea, care este şi Partener 1.

Conţinutul tematic al acestui program de formare a constat în predarea noţiunilor de:

 • Noţiuni generale şi specifice de protecţia muncii şi PSI
 • Cunoştinţe de bază despre calculator
 • Sistemul de operare WINDOWS
 • Managementul fişierelor
 • Noţiuni generale despre reţelele de calculatoare

Predarea cursului s-a facut prin centrarea demersului didactic asupra cursanţilor, prin urmărirea permanentă a obţinerii de cunoştiinţe, deprinderi şi aptitudini esenţiale care au legătură cu această competenţă. In procesul instructiv-educativ am utilizat metode şi strategii didactice capabile să stimuleze implicarea activă şi gândirea cursantului precvu şi să-i formeze deprinderi de studiu-învăţare prin teme de casă sau investigaţie. Am utilizat tehnici şi mijloace TIC în cadrul orelor de curs (prezentări Power Point, proiector multimedia, internet, platforme educaţionale), atât pentru proiectarea şi derularea procesului instructiv-educativ, cât şi pentru evaluarea unor proiecte realizate de către cursanţi..

Resursele materiale distribuite au constat într-un suport de curs în format digital pe stick, mape, materiale consumabile. În acelaşi timp, cursanţii au beneficiat de masă de prânz pentru fiecare zi de desfăşurare a cursului.

În data de 06.10.2014 a avut loc evaluarea finală a cursanţilor unde au fost prezenţi toţi cei 8 cursanţi. Examenul a cuprins un test grilă cu întrebări referitoare atât la partea teoretică cât şi la partea aplicativă a cursului şi a fost promovat foarte bine de către toţi cursanţii.

      La sfârşitul cursului absolvenţii sunt capabili să:

 • utilizeze corect vocabularul tehnic de bază specific ocupaţiei;
 • cunoască sistemele electronice de calcul: componentele software şi hardware;
 • cunoască arhitectura unui sistem de calcul şi noţiuni privind reţelele de calculatoare;
 • cunoască sistemele de operare şi comenzile de operare, operaţii cu discuri magnetice;
 • cunoască sistemul de operare Windows: principii generale de utilizare;
 • cunoască modul de procesare a textelor: editarea unui document, vizualizarea şi tipărirea acestuia;
 • utilizeze Internetul şi mesageria electronică;
 • îşi dezvolte deprinderea de a recurge la noţiuni şi principii teoretice în abordarea unor probleme practice.

Feed-backul cursanţilor a fost colectat prin chestionare de evaluare finală completate în ultima întâlnire de formare faţă în faţă. Aspectele analizate prin chestionarele cursanţilor sunt:

 • Programul de formare (utilitate, relevanţă, ritm)
 • Formatorul (prestaţie, atitudine)
 • Organizare
 • Subiecte care ar fi trebuit mai mult/mai puţin aprofundate
 • Aspecte de imbunătăţit